EROSKI

EROSKI

EROSKI és el primer grup de distribució minorista de bens i serveis de gran consum de caràcter cooperatiu d’Espanya i és operador de referència a les regions de Galícia, el País Basc, Navarra, Catalunya i les Balears. La societat matriu del grup és la cooperativa de consum EROSKI S. Coop., la qual reuneix en si una triple condició: és una empresa de distribució, una organització de consumidors i un projecte cooperatiu en el qual les persones consumidores i treballadores comparteixen protagonisme i sobirania.

La nostra riquesa és també la de l’entorn

EROSKI no només reparteix els beneficis generats mitjançant l’activitat empresarial entre les Sòcies i Socis Treballadors de la cooperativa i amb la resta de les societats del grup, sinó que, a més a més, genera riquesa directament als diferents actors de la cadena de valor.
Desenvolupament econòmic

Compromís amb la salut i la sostenibilitat

EROSKI, des del seu naixement fa cinquanta anys, ha mantingut el compromís amb una alimentació de qualitat, augmentant constantment les exigències per oferir un producte sostenible i capaç de satisfer les necessitats dels consumidors. EROSKI considera que la botiga és el lloc idoni des del qual impulsar una bona alimentació, més saludable i més respectuosa amb l’entorn. De manera que el 2018 hem publicat els 10 Compromisos d’EROSKI per la Salut i la Sostenibilitat. Aquests compromisos, definits amb la col·laboració de més de 7.800 persones, ens marquen el camí dels propers anys, amb un full de ruta per avançar el allò que de veritat els importa tant als consumidors com a la societat.

Més informació

EROSKI amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

En un context en el qual els impactes de la nostra activitat arriben a una dimensió no només local sinó també global, creiem que és important alinear els nostres compromisos amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats el 2015 per les Nacions Unides.

Relació dels continguts de la memòria amb els compromisos i els ODS