EROSKI

EROSKI

Model d’empresa singular

EROSKI és el primer grup de distribució al detall de béns i serveis de gran consum de caràcter cooperatiu d'Espanya, i és operador de referència a les regions de Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya i Balears. La societat matriu del grup és la cooperativa de consum EROSKI S. Coop., la qual reuneix una triple condició: és una empresa de distribució, una organització de consumidors i un projecte cooperatiu en què les persones consumidores i treballadores comparteixen protagonisme i sobirania.

Compromís amb la salut i la sostenibilitat

A EROSKI, des del nostre naixement fa cinquanta anys, hem mantingut el nostre compromís amb una alimentació de qualitat, augmentant constantment les nostres exigències per oferir un producte més sostenible i capaç de satisfer les necessitats dels nostres consumidors. En un context en què els impactes de la nostra activitat arriben a una dimensió no només local sinó també global, creiem important alinear els nostres compromisos com a companyia amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovats el 2015 per Nacions Unides i treballar juntament amb la resta dels agents econòmics, socials i mediambientals.

Més informacióAvenços destacats en els nostres 10 Compromisos per a la Salut i la Sostenibilitat

Generem riquesa en el nostre entorn

A EROSKI no només repartim els beneficis generats a través de la nostra activitat empresarial entre les Sòcies i els Socis Treballadors de la cooperativa i amb la resta de les societats del grup, sinó que, a més, generem riquesa directament en els diferents actors de la nostra cadena de valor.Acompliment econòmic