EROSKI Kooperatiba Elkarteko gobernu-egitura

Batzar Nagusia

Zaintza Batzordea

Errekurtso Batzordea

Kontsumoko Prestaketa Batzarrak

Laneko Prestaketa Batzarrak

Kontseilu Kontsumerista

Artezkaritza Kontseilua

Gizarte Kontseilua

Tokiko Batzordeak

Zuzendaritza Kontseilua

Ordezko Batzordeak

Kontsumitzaileen tokiko kontseiluak

Langileen kontseilu ordezkariak

Bazkide kontsumitzaileak

Bazkide langileak

Antolakuntza egitura

Gure gobernu-eredua EROSKI Taldearen bi erabaki-alor nagusien arteko bereizketaren inguruan egituratzen da: Kontseilu Errektorea eta Zuzendaritza …

Gure gobernu-eredua EROSKI Taldearen bi erabaki-alor nagusien arteko bereizketaren inguruan egituratzen da: Kontseilu Errektorea eta Zuzendaritza Kontseilua. Eredu honen lerrokatzea eta kudeaketa eraginkorra bermatzeko koordinazio-oinarri sendoak ditugu bi organo horien eta dagozkien batzordeen artean.

EROSKI S Coop-en Kooperatibaren Barne Erregimeneko Araudiak eta Estatutu Sozialek ezartzen dituzte funtzionamendurako oinarrizko arauak.

Kontsulta itzazu gure Estatutu Sozialak
Kontsulta ezazu gure Barne Erregimeneko Araudia

Barne egitura hierarkikoa

Eroski S. Coop-en Goi Zuzendaritzaren kideek osatzen dute Zuzendaritza Kontseilua, hiru kide dituena:

Zuzendaritza Kontseilua

Eroski S. Coop-en Goi Zuzendaritzaren kideek osatzen dute Zuzendaritza Kontseilua, hiru kide dituena:

 • Rosa María Carabel Di Paola (Zuzendari orokorra)
 • Alberto Madariaga Pérez (Operazio zuzendaria)
 • Enrique Monzonis Leno (Berrikuntza eta sistemen zuzendaria)
 • Eva Miren Ugarte Arregui (Marketing zuzendaria)
 • Beatriz Santos Vesga (Merkataritza zuzendaria)
 • José Ramón Anduaga Aguirre (Finantza alorreko zuzendaria)
 • Francisco Javier España Martin (Garapen zuzendaria)
 • Iñigo Nicolás Eizaguirre Illarramendi (Gizarte zuzendaria)

Sozietate gobernuaren egitura

Kontseilu Errektorea da Kooperatibaren gobernuaz, kudeaketaz eta ordezkaritzaz arduratzen den gobernu-organoa eta Legean, Estatutuetan eta Batzar …

EROSKIren Kontseilu ErrektoreaI

Kontseilu Errektorea da Kooperatibaren gobernuaz, kudeaketaz eta ordezkaritzaz arduratzen den gobernu-organoa eta Legean, Estatutuetan eta Batzar Orokorrak ezarritako politika orokorrean xedatutakoa bete behar du. Kontseilu Errektoreari dagozkio Legean edo Estatutuetan beste sozietate-organo batzuei erreserbatu ez zaizkien ahalmen guztiak.

Oro har, Kontseilu Errektoreak ahalmen espezifiko hauek ditu:

Bazkideen onarpena eta kargu-uztea erabakitzea, Zuzendaritzaren irizpena jaso ondoren.

Bazkideen kanporatzeari buruz erabakitzea.

Kooperatibaren ordezkari gisa jardutea, erantzukizun osoarekin, edozein motatako ekitaldi eta kontratuetan.

Zuzendaritza Orokorreko kideak izendatu eta kargutik kentzea eta, hauen proposamenaren gainean, Departamentuetako Zuzendaritzak edo Administrazio Organoko kideak izendatu eta kargutik kentzea, kide hauen ahalmenak, betebeharrak eta ordainsariak ezarrita.

Kooperatibaren jarduna antolatu, zuzendu eta ikuskatzea eta Batzar Orokorrari proposatzea Kooperatibako Barne Erregimeneko Araudia edo Araudiak.

Sozietatearen xedea lortzeko beharrezkoak edo egokiak diren ekitaldiak eta kontratuak egilestea, barne hartuta ondasun higiezinen erosketak edo besterentzeak, eskubide errealen eraketa, hipoteka-eskubidea eta errentamendu-eskubide berezia barne, eta Estatutuen arabera Kooperatibak baimenduta dituen orotariko negozio eta eragiketak kudeatzea.

Kreditu edo mailegu eragiketak adostea Kooperatibarentzat egokiak badira eta Batzar Orokorrari erreserbatutakoak ez badira.

Erakunde publiko edo pribatuen aurrean abalak egilestea, bai eta zuzenbidean onartutako bestelako tituluak, zor publikoak edo balore higigarri edo higiezinak erostea, saltzea, harpidetzea eta gordailutzea ere, eta horiek egokitzat jotzen den moduan baliatzea.

Ekarpenak harpidetzeko eta bonuak eta obligazioak igortzeko beharrezkoa dena ezartzea, Batzar Orokorrak adostutako politika orokorraren arabera.

Erabilgarri dauden funtsen inbertsio zuzena erabakitzea, betiere Batzar Orokorraren akordioak errespetatuta, aurrekontuak prestatzea, gastuak baimentzea eta Kooperatibaren ahalordedunak eta ordezkariak izendatzea, kasu bakoitzean egokitzat jotzen diren ahalmenekin.

Urtero Ohiko Batzar Orokorrari ekitaldiko kontuak, balantzea eta Kontseilu Errektorearen kudeaketa azaltzen duen txostena aurkeztea eta soberakin garbien banaketa proposatzea.

Ohiko eta Ezohiko Batzar Orokorren deialdia burutzea eta hauen erabakiak betearaztea.

Egokitzat jotzen dena adostea kooperatibari dagozkion eskubide edo ekitaldiak egikaritzeko epaitegi eta auzitegi arrunten edo berezien aurrean, Estatuko bulegoen, agintaritzen, korporazioen edo erakundeen aurrean eta autonomia erkidegoko, probintziako edo udalerriko lurralde-administrazioen aurrean ere, bai eta errekurtso arruntak eta apartekoak aurkeztea ere, helburu hauetarako behar diren ordezkariak, prokuradoreak edo abokatuak izendatuta, Kooperatibaren ordezkaritza eta defentsa burutu dezaten eta, hala dagokionean, ordezkari hauei behar izango dituzten ahalmenak emanda, barne hartuta edozein motatako adiskidetzeak, espedienteak, auziak, erreklamazioak, errekurtsoak edo jardunak prozeduraren edozein puntutan onartu edo atzera egiteko ahalmena, prozedura bertan behera uztea eskatzeko ahalmena eta beste edozein ahalmen, baita zabaltasun osoz judizialki amore ematea ere.

Pertsona jakinei helburu jakinetarako edo sozietatearen negozioaren alor jakinak arautzeko botereak ematea.

Estatutuen interpretazioaren inguruan ager litezkeen zalantzak argitzea eta hutsak betetzea, Batzar Orokorrari horren berri emanda burutzen den lehenengo bileran.

Estatutuetan bereziki erreserbatu zaizkionak.

Kooperatiban delituak prebenitzeko plana prestatu, baita haren jarraipenerako mekanismoak finkatu ere, eta bide zehatzak eta finkoak onetsi Kooperatiba indarkeria sexistarik gabeko eremua izan dadin.

Ezingo dira inolaz ere eskuordetu Batzar Orokorrari kontuak ematea eta balantzeak aurkeztea, ez eta Batzar Orokorrak Kontseilu Errektoreari emandako ahalmenak ere, Batzar Orokorraren berariazko baimena jaso bada salbu.

Kontseilu Errektorearen eskudantzien zehazpen hau azalpen gisa eskaintzen da soilik eta ez ditu inolaz ere mugatuko organo honi dagozkion Kooperatibaren interesak gobernatzeko, zuzentzeko eta administratzeko ahalmen zabalak, Kooperatibaren beste organo batzuei berariaz erreserbatuta ez dagoen guztirako.

Osaera

Eroski S Coop-en Kontseilu Errektorea bazkide kontsumitzaileen komunitateko sei kidek eta bazkide langileen komunitateko sei kidek osatzen dute eta bazkide kontsumitzaile bat du presidente. Administrazio-organoa honako kideek osatzen dute:

 • And. Leire Mugerza Garate (Lehendakaria) – Kategoria independentea. Azken izendapenaren data: 2018/06/20
 • Jn. Óscar Goitia Zubizarreta (Kidea) – Kategoria independentea. Azken izendapenaren data: 2020/07/15.
 • Jn. Íñigo Arias Ajarrista (Lehendakariordea) – Bestelako kategoria, kanpokoa. Azken izendapenaren data: 2020/07/15.
 • And. Ana Isabel Zariquiegui Asiain (Kidea) – Bestelako kategoria, kanpokoa. Azken izendapenaren data: 2020/07/15 .
 • And. Nerea Esturo Altube (Kidea) – Bestelako kategoria, kanpokoa. Azken izendapenaren data: 2018/06/20.
 • Jn. Lander Beloki Mendizabal (Kidea) – Kategoria independentea. Azken izendapenaren data: 2018/06/20.
 • Jn. Edorta Juaristi Altuna (Lehendakariordea) – Bestelako kategoria, kanpokoa. Azken izendapenaren data: 2018/06/20.
 • Jn. Edorta Herce Susperregui (Kidea) – Kategoria independentea. Azken izendapenaren data: 2018/06/20.
 • And. Sonia Ortubai Balanzategui (Idazkaria) – Kategoria independentea. Azken izendapenaren data: 2020/07/15.
 • And. Asunción Bastida Sagarzazu (Kidea) – Bestelako kategoria, kanpokoa. Azken izendapenaren data: 2018/06/20.
 • And. María Carmen Iñurria Landeras (Kidea) – Bestelako kategoria, kanpokoa. Azken izendapenaren data: 2020/07/15.
 • Jn. Javier Pascual Sánchez (Kidea) – Bestelako kategoria, kanpokoa. Azken izendapenaren data: 2020/07/15.

EROSKIren Auditoretza eta Betetze Batzordea

Auditoretza Batzordeak, besteak beste, jarraian adierazitako ardurak ditu:

 1. Kanpoko auditoretzari dagokionez, kontratazio irizpideen eta auditorearen izendapena, kargu-uztea eta berrautapena proposatzeko ardura du, betiere haren independentzia ziurtatuta, auditoretzaren emaitza eta hobekuntzarako gomendioen barne ezarpena ebaluatuta eta Kontseilu Errektorearekin komunikazioa mantenduta.
 2. Barne auditoretzari dagokionez, Kontseiluari helarazten dio erantzulearen hautaketa, izendapen eta kargu-uztearen proposamena, erantzulearen independentzia, objektibotasuna eta eraginkortasuna ziurtatzen ditu, erantzulearen jarduketak gainbegiratu eta zuzentzen ditu eta erantzulearen gomendioak erakundean zein neurritan ezartzen diren egiaztatzen du.
 3. Finantza Informazioaren Barne Kontrolerako Sistemen gainbegiratzeari dagokionez, sistema hauen prestaketa eta aurkezpen prozesuak eta baita osotasuna ere gainbegiratzeko ardura du. Argitaratu behar den finantza informazioaren edukiak berrikusten ditu, sei hileko txostena urteko txostenaren irizpide berdinekin burutzen dela ziurtatzen du, kontabilitateko printzipioen aplikazio zuzena bermatzen du eta bateratze-perimetroa behar bezala ezartzen dela ziurtatzen du.
 4. Arriskuen kudeaketari dagokionez, sistema honen eraginkortasuna gainbegiratzen du, arriskuak antzemateko barne kontrolerako sistemak dituen ahulezia nabarmenak aztertuta eta aldian behin Kontseiluari jakinarazita, eta arrisku politikek dauden arrisku mota guztiak antzematea eta saihestea ahalbidetzen dutela ziurtatzen du. Halaber, bere ardurapekoak dira arrisku-mapa prestatzeko irizpideak eta mapa horren berrikuspena, onargarritzat jotzen diren arrisku-mailak, arriskuak leuntzeko aurreikusitako neurrien aplikazioa eta arriskuak eta horiek kontuetan duten eragina kudeatzeko eta kontrolatzeko erabiltzen diren barne sistemak.
 5. Gobernu korporatiboari dagokionez, erakundearen gobernu korporatiboko sistemaren egitura diseinatu eta proposatzen du eta Kontseiluak onartu beharreko Gobernu Korporatiboaren Urteko Txostenaren edukiak gainbegiratzen ditu, webgunearen informazio eta funtzionamendu egokiarekin batera.
 6. Betetze programari dagokionez, programa honen garapena, ezarpena, zabalkundea, funtzionamendua eta eraginkortasuna bermatzen ditu erakunde barruan, salaketetarako kanalaren funtzionamendua gainbegiratzeaz eta bermatzeaz gain, Kontseilu Errektoreari helarazten dizkion aldian behingo txostenen bitartez.

Eta gainera, Kontseiluari jakinarazten dizkio hirugarrenekin, zuzendariekin edo errektoreekin egon litezkeen interes-gatazkak, urtean behin txosten bat aurkezten dio Kontseiluari bere jardueren inguruan eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalarekin lotutako informazioa gainbegiratzen du.

Osaera

Eroski, S. Coop-en Auditoretza eta Betetze Batzordea jarraian adierazitako kideek osatzen dute:

 • And. Sonia Ortubai Balanzategui (Lehendakaria) – Kategoria independentea.
 • Jn. Íñigo Arias Ajarrista (Lehendakariordea) – Bestelako kategoria, kanpokoa.
 • Jn. Edorta Juaristi Altuna (Kidea) – Bestelako kategoria, kanpokoa.
 • And. Leire Mugerza Garate (Idazkaria) – Kategoria independentea.
 • Jn. Lander Beloki Mendizabal (Kidea) – Kategoria independentea.

Funtzionamendurako araudia

Reglamento del Comité de Auditoría y Cumplimiento de Eroski S. Coop. (30/04/2013)

EROSKIren Izendapen Batzordea

Eroski S Coop-en Izendapen eta Ordainsarien Batzordeak honako eginkizun nagusiak ditu:

 • Kontseilu Errektorean behar diren gaitasunak, ezaguerak eta esperientzia ebaluatzea. Helburu hauetarako, Kontseilu Errektorean bete behar diren postuetarako hautagaien beharrezko eginkizun eta trebeziak definitzen ditu eta postu horietako helburuak behar bezala betetzeko beharrezkoa den denbora eta arduraldia ebaluatzen ditu.
 • Kontseilu Errektoreari genero-aniztasunaren inguruko aferen berri ematea. Bereziki, Batzordeak ordezkaritza helburu bat ezarri beharko du Kontseilu Errektorean ordezkari gutxien dituen sexurako, halakorik balego, eta, hala dagokionean, helburu hori lortzeko gidalerroak prestatu beharko ditu.
 • Postu berriak betetzeko edo kontseilari berriak izendatzeko orduan, hautaketa prozesuek inolako bereizkeriarik sortzen ez dutela bermatzea.
 • Kontseilu Errektoreari eta Batzar Orokorreko delegatuei helaraztea bazkideek burututako kontseilarien izendapenerako proposamenak, ondoren Delegatuen Batzar Orokorrak onartu beharko dituenak.
 • Momentu oro behar bezala eguneratuta mantentzea kontseilari kategoria guztiak.
 • Kontseilu Errektoreari helaraztea kontseilari bakoitzaren kategoriari buruzko txostenak, Delegatuen Batzar Orokorrak kontseilari izendatu ondoren.
 • Kontseilu Errektoreari jakinaraztea goi-zuzendarien izendapen eta kargu-uzte proposamenak eta hauen kontratuen oinarrizko baldintzak.
 • Kontseilu Errektorearen presidentearen eta sozietateko lehen gobernuaren ondorengotza aztertu eta antolatzea eta, hala dagokionean, Kontseilu Errektoreari proposamenak egitea ondorengotza hori modu ordenatu eta egokian burutu dadin.
 • Kontseilu Errektoreari proposatzea kontseilarien eta goi-zuzendarien ordainsarien politika, batzorde betearazleen edo kontseilari betearazleen ordainsarien politika eta baita azken hauen banakako ordainsariak eta gainerako kontratu-baldintzak.
 • Postu nagusietarako proposatutako izendapen eta kargu-uzteen inguruko txostenak prestatzea.
 • Kontseilu Errektorearen, bere lan-batzorde eskuordetuak eta Eroski S Coop-en gainerako sozietate-organoen jarduna definitzea eta ebaluatzea.

Osaera

Eroski, S. Coop-en Izendapen eta Ordainsarien Batzordea jarraian adierazitako kideek osatzen dute:

 • Jn. Óscar Goitia Zubizarreta (Idazkaria) – Kategoria independentea.
 • And. Ana Isabel Zariquiegui Asiain (Kidea) – Bestelako kategoria, kanpokoa.
 • And. Nerea Esturo Altube (Kidea) – Bestelako kategoria, kanpokoa.
 • Jn. Edorta Juaristi Altuna (Lehendakariordea) – Bestelako kategoria, kanpokoa.
 • And. Leire Mugerza Garate (Lehendakaria) – Kategoria independentea.

Funtzionamendurako araudia

Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Eroski (19/01/2017)

Delegatuen Batzar Orokorra (deialdia, gaien zerrenda eta erabaki-proposamenak)

2021

EROSKI S.Coop-eko Prestamen-Batzarretako eta Delegatuen Batzar Nagusirako deialdi eta gai-zerrenda

Ohiko Batzar Nagusiaren Onespenera jartzeko erabakien proposamena

2020

Ohiko Batzar Nagusiaren Onespenera jartzeko erabakien proposamena

Boto-ordezkatzeak

Estatutu Sozialen 52.7 artikuluan xedatzen da Batzar Orokorrean botoa ordezkatzeko aukera izango dela. Bertaratu bakoitzak ordezkatutako boto bakar bat izan ahalko du, bere botoaz gain. Boto-ordezkatzea jarraian adierazitako moduetan burutu ahalko da: idazki autografo bidez edo notario-akta bidez edo Kooperatibaren Idazkaritzaren aurreko agerraldi bidez edo ordezkapen idazkiko sinadura agintaritza eskudun baten aurrean edo beste modu fede-emaile batean legitimatuta. Boto-ordezkatzea Batzar jakin baterako burutu ahalko da soilik.

Zaintza Batzordeari dagokio ordezkaritza egiaztatzen duen idazkiaren egokitasunaren inguruko erabakia hartzea.

Inprimakia pertsonalki eta izenez helaraziko zaio Batzar Orokorreko delegatu bakoitzari, nahikoa aurrerapenarekin.

Batzar Orokorra: informazio eskubidea egikaritzea

Kooperatibaren Estatutu Sozialen 19.5 artikuluan arautzen da informazio jasotzeko eskubidea.

Batzar Orokorrak, gaien zerrendaren arabera, ekitaldi ekonomikoaren kontuen inguruko eztabaidak burutu eta erabakiak hartu behar dituenean, ordena honi jarraituta jakinarazi beharko dira, Kooperatibaren egoitza sozialean, deialdia argitaratzen den egunetik hasita eta Batzarra burutzen den egunera arte: balantzea, galera-irabazien kontua, azalpen-memoria eta soberakinen eta kooperatibaz kanpoko helburuen banaketa edo galeren egozketa. Epe horretan zehar, bazkideek dokumentazioa aztertzeko aukera izango dute eta Kontseilu Errektoreari egokitzat jotzen dituzten horren inguruko azalpenak edo argibideak eskatu ahalko dizkiote, Batzar Orokorrean erantzungo direnak. Eskaera horiek gutxienez ere bost laneguneko aurrerapenarekin aurkeztu beharko dira, Batzar Orokorraren aurretik.

Gaien zerrendak barne izango balu izaera ekonomikoko beste edozein gai, aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatuko da, baina Batzarrean jorratuko den gai ekonomikoa islatzen duen oinarrizko dokumentazioari dagokionez eta auditoretza txostenaren beharrik gabe.

Batzar Orokorraren garapenari buruzko informazioa

2022ko maiatzaren 26an. Ohiko Batzar Nagusia

Zaintza Batzordea

Zaintza Batzordeak, Kooperatibaren organoa den heinean, bere eginkizunen artean izango ditu Legean eta Estatutuetan berariaz erreserbatzen zaizkionak, guztiak fiskalizazio izaerakoak. Besteak beste, aipagarriak dira:

 • Hauteskunde prozesuen kontrola eta jarraipena, bozketen legezko formaltasunak errespetatzen direla bermatuta, sortzen diren gatazkak ebatzita eta boto-kontaketa burututa. Halaber, boto-kontaketaren akta prestatu eta argitaratuko du.
 • Batzar Orokorrerako emandako akreditazioen eta ordezkapenen baliozkotasunari buruzko erabakiak hartzea.
 • Kontseilu Errektoreari eskatzea ohiko Batzar Orokorraren deialdia egin dezan, betiere ekitaldia amaitu zenetik sei hilabete igaro ondoren deialdi hori burutu ez bada.
 • Ezohiko Batzar Orokorra burutu dadin eskatzea.
 • Batzar Orokorraren gaien zerrendarako gaiak proposatzea.
 • Batzar Orokorraren aurkarapen akzioak egikaritzea, legearen edo Estatutuen aurkakoak direnean.
 • Bazkideek Batzar Orokorrean planteatutako bere eskumeneko gaien berri ematea Batzar Orokorrari.
 • Lege aplikagarrietatik eratortzen diren gainerakoak.

Halaber, organo honen kideek gonbidatu gisa parte hartzen dute, hizpidearekin baina boto eskubiderik gabe, Auditoretza eta Betetze Batzordearen bileretan.

Honako kideek osatzen dute:

 • Joseba Goikoetxea Etxeberria.
 • Nerea Albizuri Urigüen.
 • Sara Galino Calderón.

Errekurtso Batzordea

Kooperatiben arloan indarrean dauden legeetan xedatutakoaren arabera, Errekurtso Batzordea osatu zen bazkideek Kontseilu Errektoreak hartutako erabakien aurka aurkeztutako errekurtsoak izapidetzeko eta ebazteko helburuarekin, bai eta Estatutuek eta Legeak aurreikusten dituzten errekurtso guztiak izapidetu eta ebazteko ere.

Errekurtso Batzordeak hizpidea eta boto-eskubidea duten bost kide ditu, hiru langile eta bi kontsumitzaile, guztiak Batzar Orokorrean hautatuak bozketa sekretu bidez.

Batzorde honen bileretan parte hartzen du Kontseilu Errektorearen presidenteak. Halaber, deialdia luzatzen zaie ere Kontseilu Sozialaren presidenteari eta Zuzendaritza Sozialari edo lan-bazkideen eta/edo bazkide kontsumitzaileen kudeaketaren ardura duen zuzendaritzari, jorratuko den gaiaren arabera.

Errekurtso Batzordea honako kideek osatzen dute:

 • Mª Carmen García Orue.
 • Verónica Manrique Goldacarena.
 • Araceli Fernández Martínez.
 • Mª Teresa Marcos Rodríguez.
 • Pilar Arriola Díez

Kontseilua Soziala

Lan-bazkideekin lotutako gaiak behar bezala kudeatzeko xedearekin eratu zen Kontseilu Sozial izena duen batzorde berezi hau. Lan-bazkideek osatzen dute organo hau eta bertan jorratzen dira bazkide langileekin lotura duten gaina, langile diren heinean, betiere Kooperatibaren helburu sozialarekin lotutako gainerako gaietan dituen aholkularitza eta informazio eginkizunak kaltetu gabe.

Organo honek burutzen dituen lanen artean daude:

 1. Lan-bazkideen Prestamen Batzarren presidente lanak burutzea, Kontseilu Errektoreak kasu bakoitzerako baieztatutako eskuordetze bitartez.
 2. Administrazio-organoari informazioa eta aholkua ematea eta zalantzak argitzea lan-harremanarekin zerikusia duten gai guztien inguruan, horien inguruko nahitaezko txostena prestatuta.
 3. Lehen auzialdian aztertzea eta txostena prestatzea lan-bazkideei egotzitako zigorren errekurtsoen inguruan. Arau-hauste oso larriak direnean, erabakia Kontseilu Errektoreari jakinarazi behar dio eta arau-hauste arinagoak zuzenean ebatzi ditzake, Kontseilu Errektoreak aurkakoa erabaki ezean.

Kontseilu Sozialak hamasei kide ditu. Hautatutako kideez gain, Kontseilu Sozialaren kide dira, hizpidearekin baina boto eskubiderik gabe, Kontseilu Errektoreko presidentea eta Zuzendaritza Sozialeko edo lan-bazkideen kudeaketaren ardura duen zuzendaritzako presidentea.

Kontseilu Kontsumerista

Kontseilu Kontsumerista da Kontseilu Errektorearen kontsulta eta aholkularitza organoa, kontsumitzailearekin zerikusia duten gai guztietarako. Kontseilu Errektoreak, horren inguruan ezarritako arauen arabera, proposatzen dizkion eginkizun guztiak betetzen ditu. Besteak beste, aipagarriak dira:

 1. Udalerri bakoitzari dagokion Hezkuntza eta Kooperatibaren Sustapenerako eta Interes Publikoko Bestelako Helburuetarako Nahitaezko Ekarpenaren erabilera eta aplikazioa erabakitzea, Kontseilu Errektoreak definitutako irizpideen arabera eta Batzar Orokorretik eratorritako oinarrizko gidalerroak jarraituta.
 2. Bazkide kontsumitzaileen komunitate barneko hautagaiak proposatzea Kooperatibaren Kontseilu Errektoreko kide izateko, Araudian xedatutako prozeduraren arabera.
 3. Lehen auzialdian aztertzea eta txostena prestatzea kontsumo-bazkideei egotzitako zigorren errekurtsoen inguruan, betiere erabakiak Kontseilu Errektoreari jakinarazita.
 4. Egozten zaizkion aholkularitza eta informazio eginkizunak.

Organo honen osaeraren eta antolaketaren inguruko alderdiak Kooperatibaren Barne Erregimeneko Araudian araututa daude.

Ordainsarien txostena

Administratzaile karguak ez dauka ordainsaririk. Kooperatibaren Estatutu Sozialen 57.5 artikuluaren arabera, Kontseilu Errektoreko kideei …

Administratzaile karguak ez dauka ordainsaririk. Kooperatibaren Estatutu Sozialen 57.5 artikuluaren arabera, Kontseilu Errektoreko kideei konpentsatuko zaizkie beren jardunen garapenean izandako gastuak.

Alde horretatik, 2020ko ekitaldiari dagozkion gastu konpentsatuak 2.000 euro izan dira guztira, Gobernu Korporatiboaren Urteko Txosteneko C.1.6 atalean ikus daitekeen bezala.

Araudia Betetzea

Jokabide Kode Korporatiboa