Treballadors i treballadores

"Al llarg del 2017, s’han incorporat a la cooperativa 377 persones sòcies"

Iñigo Eizaguirre Director General Social

Els treballadors, socis i protagonistes

A EROSKI els treballadors i treballadores són socis de l’empresa, la qual cosa es tradueix en un alt grau de compromís amb el projecte comú. De la mateixa manera, per a la cooperativa el benestar dels treballadors i treballadores és una prioritat. Per això, els convidem a participar en reunions perquè ens transmetin els seus dubtes i opinions, i perquè intercanviïn informació amb la resta del grup. A més, l’any passat vam dur a terme quatre juntes de socis de treball, en què van participar més de 5.300 socis i es van tractar els temes que es portarien a l’assemblea general.

Els treballadors i treballadores d’EROSKI són socis de la cooperativa, participem en la gestió i ens impliquem en la bona marxa del negoci

La creació i el manteniment de la feina de qualitat és una altra de les grans característiques de la cooperativa. Així, EROSKI ha contribuït a la reubicació de socis i sòcies del Grup Mondragón que estan desocupats, 17 dels quals ja tenen definitivament una nova feina. De manera paral·lela, la formació dels socis i sòcies treballadores ocupa un lloc destacat en el pla estratègic.

La cura de la nostra plantilla s’ha materialitzat també amb la posada en marxa de diverses millores, en el marc del Pla d’Igualtat, i amb noves mesures per promoure la conciliació de la vida personal i professional.

En tots dos aspectes hem de ser cada vegada més ambiciosos.

Som 33.816 treballadors i treballadores, 10.017 dels quals són socis i sòcies cooperativistes

El 78% de la plantilla són dones. Les dones ocupen el 70% dels càrrecs de responsabilitat

El 2017, s’han incorporat a la cooperativa 377 persones sòcies: 66 més que l’any anterior

La transformació de la xarxa al model “amb tu” s’ha traduït en 1.155 nous llocs de feina

3.315 treballadors a la xarxa de botigues franquiciades d’EROSKI

Hem destinat 207.000 hores de formació als socis i sòcies treballadors

L’Observatori d’Igualtat d’EROSKI promou polítiques que avancin en aquest àmbit

La nostra regulació interna facilita la conciliació familiar i laboral

Innovació social

El 2017 EROSKI i GUREAK (grup d’ocupació i integració de persones amb discapacitat) tenen 3 supermercats atesos per persones amb alguna discapacitat, tot un referent d’innovació social en l’àmbit de la integració laboral de les persones amb discapacitat. Es tracta d’una iniciativa que, a més de promoure l’ocupació entre els col·lectius més desfavorits socialment, contribueix a visibilitzar i normalitzar la discapacitat com a part d’una societat diversa. Més de 40 persones treballen en aquests tres supermercats situats a Azpeitia i Vitòria.

EROSKI també col·labora amb altres entitats, com la Fundació Once, la Creu Roja i el Secretariat Gitano per a la integració laboral dels col·lectius desfavorits. El 2017, prop de 200 joves en risc d’exclusió social van realitzar pràctiques a EROSKI, el 24% dels quals van aconseguir posteriorment un contracte laboral a les nostres botigues.

Eroski Gureak

Diversitat d’idiomes

EROSKI facilita la formació i subvenciona els treballadors perquè puguin aprendre llengües pròpies i estrangeres. El 2017, un centenar de persones es van acollir a aquestes ajudes per millorar el seu perfil lingüístic, la qual cosa va contribuir a desenvolupar les seves capacitats professionals orientades a una escolta activa i a una atenció personalitzada als clients.

Desenvolupant talent

EROSKI i Mondragón Unibertsitatea han signat un conveni de col·laboració per a la incorporació de nous professionals a EROSKI i la transferència de talent entre totes dues organitzacions a través de programes de formació contínua, innovació metodològica en gestió empresarial, transferència de coneixement tècnic i creació d’un nou ecosistema de talents per a nous projectes d’emprenedoria interna.

Es tracta de potenciar, des de la cultura cooperativa, l’intercanvi de talent per impulsar les capacitats dels diferents equips de persones que formen les dues organitzacions i treballar en iniciatives conjuntes, destinades a millorar la competitivitat en totes les àrees de l’empresa.

Eroski y Mondragon Unibertsitatea

1a promoció de directius del programa Summa

EROSKI ha clausurat la 1a edició del Programa de Talent i Desenvolupament directiu “SUMMA”. Una vintena de socis i sòcies treballadores han culminat un programa que actua com a motor d’innovació dins de la cooperativa per seguir creixent i ser més competitius.

Personas con diploma Mondragon Unibertsitatea Talento

Nou acord amb emprenedors: CEAJE

A la xarxa de botigues franquiciades EROSKI hi treballen 3.315 persones. La nostra cultura cooperativa d’autogestió encaixa perfectament amb la filosofia dels emprenedors i emprenedores que aposten per la creació d’una empresa pròpia. Entre els socis i sòcies treballadors trobem talents disposats a crear ocupació i oportunitats al sector de la distribució. Pero també signem acords i col·laborem amb entitats que promouen l’emprenedoria. Així, Franquícies EROSKI i la Confederació Espanyola d’Associacions de Joves Empresaris (CEAJE) han signat recentment un conveni de col·laboració per donar suport i impuls a l’emprenedoria. El nostre model de franquícia ofereix una alternativa de negoci a joves empresaris en un sector alimentari amb un fort component d’estabilitat, com s’ha demostrat en aquests últims anys, i que ha tornat a recuperar el creixement sostingut amb molt bones expectatives de mercat per al 2018.

Cartel CEAJE confederación Española de Jóvenes Empresarios

Impuls a l’emprenedoria

Franquícies EROSKI i CEAJE signen un acord de col·laboració per donar suport i impuls a l’emprenedoria.
https://vimeo.com/242571202

Referents en igualtat

EROSKI disposa des de fa més d’una dècada de l’Observatori per a la Igualtat, que coordina totes les accions destinades a promoure aquest principi a tots els àmbits de l’organització. Des d’aquest observatori també lluitem contra la xacra que suposa la violència de gènere a la societat i treballem per protegir els treballadors i treballadores, els consumidors i consumidores i, en general, tota la societat.

Per aconseguir-ho, posem en marxa diverses campanyes de sensibilització, d’educació i d’informació. EROSKI vol erradicar qualsevol comportament que afavoreixi la desigualtat entre homes i dones. Per això, des del principi d’equitat, afavorim les condicions que generin les millors oportunitats professionals i personals per a tots els membres de la cooperativa.

  • Ens regim per un ambiciós protocol d’actuació en cas de detectar algun cas de violència de gènere a l’organització.
  • Formem els nostres treballadors sobre l’ús inclusiu del llenguatge i sobre el llenguatge igualitari.
  • Implantem el Pla de Seguretat als supermercats tenint en compte qüestions de gènere.
  • Col·laborem en les campanyes oficials contra la violència sobre la dona, amb el Dia Internacional contra la Homofòbia, la Transfòbia i la Lesbofòbia, i protegim les persones per damunt de tot.
Empleados Eroski en panadería

Ens cuidem: salut i seguretat a la feina

El Grup EROSKI treballa amb un servei de prevenció de riscos laborals, constituït sota la modalitat legal de servei de prevenció mancomunat, que cobreix les empreses associades en les especialitats de seguretat a la feina, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada.

Durant el 2017, s’han revisat i actualitzat els plans de prevenció dels diversos negocis del grup, així com les avaluacions generals de riscos i l’avaluació de riscos psicosocials. També s’han programat i dut a terme auditories internes de prevenció i inspeccions, realitzades aquestes últimes per equips inspectors dels mateixos centres i amb un seguiment posterior per part d’aquests de les accions correctores proposades per corregir les anomalies detectades. També els mateixos centres han dut a terme simulacres d’emergència, amb evacuació o sense.

En matèria de formació, s’han invertit 33.000 hores en cursos bàsics de prevenció, formacions específiques sobre riscos al lloc de treball o d’actuació en casos d’emergència, amb una participació de més de 14.000 treballadors i treballadores.

Comunicació interna

El nostre esperit cooperatiu es reflecteix de ple en la política de comunicació interna. La comunicació interna és essencial a EROSKI per prendre decisions i per impulsar els canvis i la millora contínua. Per fer-ho, tenim nombroses eines i diverses publicacions que informen tots els nivells de l’organització, a més de la intranet corporativa, des de la qual qualsevol sòcia o soci treballador pot accedir als continguts d’utilitat professional i d’interès societari.

Durant el 2017 hem dut a terme 55 jornades informatives internes, que han reunit un col·lectiu de més de 5.000 sòcies i socis treballadors, per compartir de manera directa, propera i participativa la situació empresarial i els plans de futur de la cooperativa. Aquestes jornades van estar liderades per l’Alta Direcció amb l’objectiu d’aconseguir un apropament més gran als socis, dividits en grups petits de 150 persones, de manera que la comunicació sigui més fluida i l’intercanvi d’opinions més eficaç.