Govern Corporatiu

Govern Corporatiu

A EROSKI les bones pràctiques de govern corporatiu formen part de la nostra identitat corporativa. Aquestes pràctiques asseguren l’evolució sostenible de l’empresa i el seu compromís amb la societat per garantir una gestió adequada i transparent. Aquestes dues condicions fan que el Grup EROSKI sigui una organització avançada als requeriments que la societat exigeix avui a qualsevol empresa i relació comercial. Així, el nostre model de govern s’estructura en la separació dels dos àmbits principals de decisió del Grup EROSKI: el Consell Rector i el Consell de Direcció. Per garantir-ne una estructura i una gestió eficaces, disposem de bases sòlides de coordinació entre tots dos òrgans i els respectius comitès.

El Consell Rector és el consell d’administració de la cooperativa i l’òrgan de govern, representació i gestió de la cooperativa. Actualment, està integrat per dotze rectors, sis en representació dels socis de consum i sis en representació dels socis de treball. Entre les seves funcions hi ha l’admissió i la baixa dels socis, la supervisió del pla de gestió de la cooperativa i proposar a l’Assemblea General els acords que requereixin la seva aprovació, com ara els comptes anuals o la modificació de normatives i la política general de la cooperativa.

De fet, l’Assemblea General és l’òrgan de l’expressió de la voluntat social en matèries que li atribueixen la legislació vigent i els estatuts socials. Avui la formen cinc-cents delegats i delegades, amb representació paritària. Han adquirit una importància especial les anomenades juntes preparatòries, que se celebren abans de l’Assemblea General amb l’objectiu de millorar els canals de participació dels socis i sòcies treballadors i consumidors en aquesta assemblea.

També formen part del govern corporatiu el Consell Social i el Consell Consumidorista. El primer és l’òrgan de representació directa dels socis i sòcies de treball, amb una funció consultiva del Consell Rector. Així mateix, les comissions delegades són els òrgans d’informació del Consell Social i dels socis als centres de treball. El segon, el Consell Consumidorista, format per representants dels comitès locals de consumidors, assessora el Consell Rector en els temes relacionats amb el consum. D’altra banda, el Comitè de Recursos té la funció tramitar els recursos presentats pels socis, i disposa també d’una Comissió de Vigilància, que és l’òrgan de supervisió i control dels processos electorals i d’auditoria interna.

Aquesta estructura fa que la nostra gestió sigui pionera en molts aspectes. D’altra banda, EROSKI forma part del Pacte Mundial, impulsat per l’Organització de les Nacions Unides per fomentar la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa al si de les organitzacions. Per fer-ho, disposa d’un codi ètic que fixa totes les normes de comportament en qualsevol àmbit de la societat cooperativa i promou la millora de totes les relacions amb el seu entorn. Així mateix, la paritat en els òrgans de direcció és una realitat, els canals de comunicació responen amb rigor a les necessitats informatives i tots els comptes semestrals i anuals, així com qualsevol fet de rellevància financera, es comuniquen de forma oportuna a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i al nostre web eroski.es.

Per això, totes les nostres actuacions corporatives no són mers compromisos sobre el paper, sinó que formen part de la nostra cultura cooperativa i fan que EROSKI aposti per una forma d’entendre els negocis molt diferent, un model que torna a la societat el que aquesta li dona i que proporciona recursos perquè tots continuem creixent: treballadors i treballadores, socis i sòcies, empreses proveïdores i consumidors i consumidores.